دوره و شماره: دوره 33، شماره 2، مهر 1377 (شماره 53 - پاییز و زمستان 77)