محاسبه و آزمون تورش جمعی سازی در تابع تقاضای کل سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران

نویسندگان

چکیده

موضوع همفزونی بر روی واحد های خرد ، بعد از آثار پیشگام تایل ( 1952) ، دارای سابقه ای طولانی در ادبیات اقتصاد سنجی بوده است. در این ادبیات دو موضوع خاص مورد تأکید بوده است. مساله اول به پیش بینی وکاربرد معادلات کلان درمقابل معادلات تفکیک سازی شده بر روی پیش بینی متغیر همفزون تمرکز دارد.این موضوع توسط گرونفلر و گرینچر (1960) وپسران ، پیرس و کومار (1989) ارائه و گسترش داده شد. نوشتار حاضر به بررسی مسیر دوم این ادبیات یعنی محاسبه و آزمون تورش همفزونی یعنی انحراف پارامترهای کلان از میانگین پارامترهای خرد ... در تابع تقاضای سرمایه گذاری همفزوی بخش خصوصی ایران می پردازد.تابع آزمون مستقیمی برای آزمون فرضیه تورش همفزونی با بکارگیری تخمین زنهای SURE برتی روابط خرد و OLS برای رابطه کلان ارائه می گردد.
ابزارها ی ارائه شده برای آزمون تورش همفزونی در توابع تقاضای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیر بخشهای اقتصاد ایران به عنوان واحد های خرد و مجموع آن به عنوان تقاضای همفزون بکار بسته شده اند.
روابط خرد تصریح شده با بکارگیری ساز و کار شتاب انعطاف پذیر تعمیم یافته ، استخراج شده و سپس با بکارگیری روشهای یاد شده در بالا بصورت مقید ( قید های صفری ) بر آورد گردیده اند. وضع محدودیت برای پارامترهای خرد نتایج جالبی را در محاسبه تورش همفزونی به دست داده و فرضیه معنی دار نبودن تورش پذیرفته نمی شود.

عنوان مقاله [English]

The Calculation and Testing ofAggregation Bias in Aggregate Demand for Investment of Private Sector in Iran

چکیده [English]

The problem of aggregation over micro units has had along tradition in
the econometrics Literature, streching backto the pioneering work of Theil (1954). In this Literature two issues in particular have attracted attention.
The first concentrates on the przdiction problem of choosing whether to use macro or micro equations to predict aggregate variables. This issue was raised by Grunfeld and Griliches (1960) and is further addressed in a recent paper by pesaran, pierse and kumar (1989) (P.P.K). In PPK a
generalised prediction criterion and a formal statistical test of hypothesis of perfect aggregation are developed. The present thesis considers the second accelleration mechanism, then by useing the above methods; restricted disaggregated equations are estimated. Imposition ofrestrictions, in the calculation and testing ofaggregation bias, provide intersting results. In additions the null hypothesis ofaggregation bias has been rejected in %1 significance level.