تابع عرضه مسکن در ایران

نویسندگان

چکیده

تابع عرضه مسکن بخش خصوصی برای دوره 1363 تا پایان 1377 برآورده شده است . تصریح مدل با استفاده از نظریه عرضه لوکاس و با لحاظ نقش هزینه تعدیل درونی در تصمیم گیری تولید کننده برای تولید و یا سرمایه گذاری صورت گرفته است . وجه تمایز این مدل بهره گیری از نقش سرمایه گذاری در بخش مسکن همانند سایر عوامل تولید در تابع تولید می باشد .
نتیجه تحقیق نشان می دهد که عرضه طی این دوره بیشتر تحت تاثیر دو عامل اصلی یکی قیمت مسکن و دیگری هزینه فرصت می باشد که به ترتیب کشش قیمتی مسکن و کشش مسکن نسبت به هزینه فرصت معادل 96/3 و 5/3- به دست آمده است . حساسیت پایین عرضه نسبت به سایر عوامل نظیر دستمزدها مربوط به رشد نسبی پایین تر دستمزدها در مقایسه با رشد قیمتی و رشد قیمت مسکن و عرضه بالای نیروی کار ساده می باشد. همچنین کشش اعتباری پایین عرضه مسکن نیز به واسطه پایین بودن سقف اعتبارات نسبت به هزینه های خرید و ساخت مسکن می باشد.

عنوان مقاله [English]

A Housing Supply Function for Iran

چکیده [English]

A housing supply function for private sector has been estimated for the
period of 1985-1999. The model was specified, using Lucas supply theory
and by including internal adjustment costs in producer's decision f or
production or inv estment. The distin ctive feature of this model is the
utilization. of investment role in housing sector similar to other factors in
production function.
The results indicate that the supply of that period was more subject to
two main [actors. i.e. housing prices and opportunity costs. The price
elasticity of housing supply and the elasticity of housing supply with respect
to opportunity cost have been calculated as 3.96 and - 3.5 respectively.
The low sensitivity of supply with respect to other factors such as wages,
may be explained as du e to relatively low growth of wages compared to the
growth of general price level and housing prices and high supply of
unskilled workers.
The low elasticity of housing supply with respect to financial credit is
du e to insufficient ceiling of financial credit compared to the cost of
purchasing and production of housing