دوره و شماره: دوره 35، شماره 2، پاییز 1379 (شماره 57 - پاییز و زمستان 79) 
2. تابع عرضه مسکن در ایران

منصور خلیلی عراقی؛ سایه موسوی