دوره و شماره: دوره 35، شماره 2، مهر 1379 (شماره 57 - پاییز و زمستان 79)