تاثیر آزاد سازی تجارت خارجی بر مخارج دولت و مصرف خانوارها در ایران ( روش کنترل بهینه )

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر با استفاده از روش کنترل بهینه به تاثیر آزادسازی تجارت خارجی بر مخارج دولت و خانوار پرداخته می شود. یک مدل مناسب اقتصادی متشکل از ده معاذله به کار گرفته می شود تا پس از کسب نتایج تخمینی و قرار دادن متغییرهای کنترل نظیر نرخ متوسط تعرفه ، درآمدهای دولت و عرضه پول مسیر کنترل بهینه متغییر های حالت نظیر مخارج خانوارو دولت ، بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد . اطلاعات مورد استفاده برای متغیرهای مدل به صورت سالیانه و دوره مورد بررسی نیز 75-1338 می باشد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که در اثر آزادسازی تجارت خارجی از شدت مخارج دولت (یا کسری بودجه دولت ) کاسته می شود ولی امکان دسترسی به توازن بودجه امکان پذیر نخواهد گردید ، زیرا آزاد سازی کاهش کلی درامدهای دولت را نیز به همراه دارد. از طرف دیگر ، از آزادسازی ( کاهش تعرفه ها ) هر چند در کوتاه مدت بین مقادیر واقعی و مطلوب مخارج خانوارها فاصله می افتد ولی این اختلاف با گذشت زمان در بلند مدت محو میگردد.

عنوان مقاله [English]

The Effects of Foreign Trade Liberalization on Government Expenditure and Private Consumption In IRAN (Optimal Control Method)

چکیده [English]

Using the Optimum control procedure, the present paper is concerned
with the effects of trade liberalization on both government and private
expenditures in Iran.
An appropriate analytical consisting of ten equations is specified throgh
which significant estimation results are obtained, using econometric
method over the 1959-86 period. The model is utilized to explore how any
change in control variables such as the overage rate of tariffs, government
revenues and money supply can affect the optimally controled path of
state variables like private expenditures, government budget, and GDP.
The results obtained, 012 the one hand, reveal the fact that the policy of
trade liberalization (such as a reduction in tariffs) reduces government
spendings (or reduces government budget deficit), but it is not likely to lead
to a possible budget balance. This is because liberalization generally lowers
government revenues as well. On the other hand, although a reduction in
tariffs may result in a gap between real and expected valuse of private
expenditures in the short-ron, this gap is likely to disappear in the long-run