الگوی تعیین همزمان عرضه نیرو کار و تقاضای کالا در اقتصاد ایران " نظریه جدید اقتصاد خانواده "

نویسندگان

چکیده

این مقاله درپی ارائه الگویی برای تبین نحوه تصمیم گیری همزمان برای حضور در بازار کار و کالاست ، که بتواند گویای رفتار – اگر نه همه خانوارهای ایرانی – دست کم خانوارهای شهری باشد .
مفاهیم نظریه جدید اقتصاد خانواده ، که حوضه اقتصاد را به درون خانواده گسترش داده ، آغازگر این پژوهش و پایان بخش آن ، تصریح در ارزش الگوی تعیین همزمان عرضه نیروی کار و تقاضای کالا در مناطق شهری ایران است . برای تشکیل و تحلیل دادگان پانل خانوارها ، از دادگان خام طرح آمارگیری مرکر آمار ایران درباره خصوصیات اقتصادی – اجتماعی خانوارها طی سالهای 1374-1371 بهره جسته ایم . هادی ما در این راه ، اقتصاد سنجی دادگان پانل بوده است . محصول نهایی این مقاله را تصریح و گزینش الگو با اثر تصادفی از نوع دوم دانست که نتایج برارزش آن هم به کل جامعه تعمیم پذیر است و هم بدین معنی است که دوره مورد مطالعه جزئی از دوره زمانی بزرگتری انتخاب شده و بنابراین دوره زمانی طولانی تری را پوشش می دهد.

عنوان مقاله [English]

Labor Supply and Commodities Demand (A Simultaneous Modelling Based on Application of The Modern Theory of Family Economics)

چکیده [English]

Proposing a model to explain the concurrent decision making process in
the labor and commodities markets in Iranian urban households is the
main objective of the present paper. The paper starts with introduction of
the concepts of modem theories of family economics, with the view of
expanding the scope of economics well into the households and it comes
to conclusion with specification and fitting of behavioral models
simultaneously estimated for labor supply and commodities demand in
Iranian urban communities.
Iran Statistical Centre data for socio - economic characteristics of the urban households for 1992-95 period is used to compose and analyze the panel data for the proposed econometric modeling .Findings of the paper are significant in specification and selection of a model with stochastic effect of the second type, where the sample estimation results can be generalized to represent the behavior of the society at large, and are capable of indicating longer term coverage in time for findings of a partial study