کاربرد نظریه عدالت اقتصادی در نظام اسلامی توزیع ثروت و درامد

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ضمن ارائه تصویری اجمالی از معنا ، مفهوم و ماهیت عدالت و عدالت اقتصادی ، با توجه به تعالیم شریعت اسلام و مجموع نگرشهایی که در این زمینه مطرح است ، چهار قاعده کلی برای ارزیابی عادلانه بودن اقتصاد استنتاج گردیده است که غبارتند از :

1- سهم بری بر اساس میزان مشارکت در فرایند تولید
2- حق برخورداری برابر
3- توازن نسبی ثروت و درامد
4- قرار گرفتن اموال در موضع قوامی آن . در قسمت آخر مقاله بر اساس قواعد و نظریه های اساسی نظام اسلامی توزیع ثروت و درامد ، سازگاری آنها با قواعد کلی عدالت اقتصادی اثبات گردیده و جامعیت نظام اسلامی توزیع از لحاظ قابلیت تطبیق با همه جوانب و ابعاد عدالت اقتصادی نشان داده شده است.

عنوان مقاله [English]

Application of The Theory of Economic Justice for Wealth and Income Distribution Under an Islamic System

چکیده [English]

The paper intends to briefly present a perspective of the significanceand substance of the economic justice. It then reviews the teachings ofIslamic sharia , and various opinious presented on the subject, andconcludes four specific rules .
and criierias for determination and
assessment of the existence of justice in economics, as follows:
1 - Product sharing on the basis of participation in production.
2- Right of Equal entitlement.
3- Relative proportionality in wealth and income.
4- Allocation of public resources and assets in an appropriate
manner leading to a sustainable Economy.
The paper then ,presents a comparative study in subjective rules of
distribution under Islamic Economic System, and indicates the
compatibility of Islamic rules with those of general economic justice, and
comes to conclusion with the hypothesis of consistency for Islamic System
in every criterion.