بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و تعیین نرخ طبیعی بیکار در ایران

نویسندگان

چکیده

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پرونده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور ، به لحاظ تصمیم گیری ها اقتصادی از جایگاه خاصی برخوردار است. این تحقیق کوششی جهت شناسایی روابط دقیق پدیده های فوق در کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین تعیین نرخ طبیعی بیکاری در ایران می باشد . نتایج حاصله از این مقاله تایید می نماید که در کوتاه مدت رابطه معکوس بین نرخ تورم و نرخ بیکاری صادق است و در این بین نتایج حاصله از مدلهای خطی و غیر خطی منحنی فیلیپس بیانگر سازگاری بهترین مدلهای خطی در اقتصاد ایران می باشد . همچنین فرضیه نرخ طبیعی بیکاری در کشور با استفاده از روشهای همگرایی ، مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاکی از تایید فرضیه فوق در کشور است و مقدار کمی آن با محاسبه رشد بلند مدت بهره وری ( 7/1 درصدی) حدود 6/7 درصد برای اقتصاد ایران محاسبه گردید

عنوان مقاله [English]

Adaptive Comparison of Phillips Curve and Determination of the Natural Rate of Unemployment in Iran

چکیده [English]

The issue of this paper is the relationships between inflation rate ,
unemployment rate and production, one of the main discussions in
macroeconomic models. This 'paper is an effort 'to determine the
relationship between the above- mentioned phenomenon in the short-and
in the long 11m as well as to calculate the natural rate of unemployed in
Iran. For this purpose, the theoretical models were tested using the time
series analysis as well as other econometric methods. The series were tested
as to their stationary and nonstationary nature. The results are as follows:
The existence of a significant relationship between inflation , rate and
unemployment rate in Iran was verified. We realized that there is a
negative relationship between the rate of inflation and that of
unemployment in Iran. As for ' the rational expectation theory, a
non-rational ' expectation model explained the expected inflation better
than weighted or adaptive expectations models. The hypothesis of the
natural rate of unemployment was tested using co - integration methods
and it was also verified. Given long run growth of productivity (1.7
percent), the natural rate of unemployment in Iran would be 7.6 percent