کنکاشی در وضعیت معیشتی مناطق شهری استان مازندران " سیاهی فقر در لابلای برگهای سبز "

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوارهای شهری استان مازندران با تنیین تحولات جمعیتی ، ویژگی های درامدی ، ترکیب سبد مصرفی ، درصد بهره مندی خانوارها از تسهیلات زندگی و تحولات توزیع درامد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در ادامه خط فقر ذهنی از منظر مشاهده رفتاری ، از طریق تخمین نظام مخارجی خطی (LES) مبتنی بر تابع مطلوبیت استون گری با روش تکراری استون و با استفاده از داده های بودجه خانوار (75-1369 ) برای مناطق شهری استان مازندران و همچنین متوسط کل کشور مورد براورد قرار گرفت . بر اساس نتایج حاصل از تخمین ، حداقل معیشت ماهانه برای خانوار شهری استان مازندران در سال 1375 رقمی معادل 526000 ریال بوده است .این رقم برای متوسط کل کشور طی همین سال 875200 ریال به دست آمده .
متوسط بعد خانوار در استان 8/4 نفر و در متوسط کل کشور 9/4 نفر بوده است . در سبد حداقل معاش خانوارهای شهری مازندرانی " گروه خوراک " با 37 درصد بیشترین سهم بوده است .
در حالی که در سطح کشور " گروه مسکن " با 38 درصد بیشترین سهم را در سبد حداقل معاش دارا بوده است .

عنوان مقاله [English]

An Inquiry in the Economic Conditions of Urban Households in Mazandaran Province