آیا سازمان کنفرانس اسلامی یک باشگاه هم‎گرایی است؟ (تحلیل داده‎های مقطعی و سری زمانی)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة علوم اقتصادی

چکیده

در این مطالعه، هم‎گرایی اقتصادی بین منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (36 کشور) بررسی می‎شود. براین اساس، فرضیة هم‎گرایی با کمک سه رویکرد هم‎گرایی بتا، هم‎گرایی سیگما، و سری زمانی، آزمون می‎شود. به‎منظور تخمین مدل مقطعی، از روش حداقل مربعات معمولی و برای بررسی مدل توزیعی، از روش واریانس مقطعی استفاده شده است. آزمون دیکی فولر تعمیم یافته نیز برای تحلیل مدل سری زمانی به‎ کار رفته است. براساس مدل هم‎گرایی بتا، فرضیة هم‎گرایی بین 36 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی پذیرفته شد. نتایج مدل هم‎گرایی سیگما حاکی از آن است که هم‎گرایی سیگما بین 36 کشور کل نمونه تایید شده است. مدل سری زمانی حاکی از آن است که کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی چندین باشگاه هم‎گرایی را تشکیل داده‎اند. گروهی از بالا به‎سمت میانگین مقطعی هم‎گرایند، درحالی‎که از امریکا واگرا شده‎اند. گروهی دیگر از پایین به میانگین مقطعی هم‎گرا هستند. گروه سوم از میانگین مقطعی و از درامد ناخالص داخلی سرانة امریکا واگرا شده‎اند. این واگرا یی به نوعی حاکی از واقع شدن این کشورها دریک تلة فقر است.
طبقه‎بندی JEL: F12, F42, C22

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Is OIC a Converging Club

چکیده [English]

In this paper, economic convergence in selected OIC (36 countries) is studied. The convergence hypothesis is tested through three approaches: Beta convergence, Sigma convergence, and time series model. OLS is used for estimating the cross section model and cross variance is used to test the distributive model. For analyzing time series model, we used Augmented Dicky Fuller test. Beta convergence and Sigma convergence are approved by the sample. Analyzing time series model, we found that OIC include several clubs. Some go down and converge to the cross section mean, others go up and converge to the mean, and the third group diverges.
JEL Classifications: F12, F42, C22

کلیدواژه‌ها [English]

  • augmented Dicky Fuller unit root test
  • Beta convergence
  • Sigma convergence
  • Solow
  • Time Series Model
  • Swan neoclassical model