دوره و شماره: دوره 42، شماره 4، مرداد 1386 (شماره 81 - زمستان 86) 
کاربرد تئوری مقدار بهینة پول در ایران

رحیم دلالی اصفهانی؛ محمد واعظ برزانی؛ محمد سعید قیاسوند