دوره و شماره: دوره 42، شماره 4، تابستان 1386 (شماره 81 - زمستان 86) 
3. کاربرد تئوری مقدار بهینة پول در ایران

رحیم دلالی اصفهانی؛ محمد واعظ برزانی؛ محمد سعید قیاسوند


8. محاسبة شاخص قیمتی اصلاح فقر شهری و روستایی ایران در سال 1383

زهرا (میلا) علمی؛ محمدتقی گیلک آبادی؛ محمدرضا پورقربان