بررسی مقایسه‎ای توان پیش‎بینی شبکه‎های عصبی مصنوعی با روش توقف زود هنگام و فرایند سری زمانی خودبازگشت در براورد نرخ تورم

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکدة مدیریت و حسابداری

2 کارشناسی ارشد مدیریت فنّ‌آوری اطلاعات، دانشگاه علاّمه طباطبائی، دانشکدة مدیریت و حسابداری

3 کارشناسی ارشد مدیریت فنّ‌آوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکدة مدیریت و حسابداری

چکیده

این مقاله به بررسی مقایسه‌ای توان شبکه‌های عصبی مصنوعی و سری‌های زمانی خودبازگشت در پیش‌بینی ایستای نرخ تورّم ایران می‌پردازد. در یک بررسی، با استفاده از 37 سال داده‌های تاریخی نرخ تورّم ایران، مدل‌ شبکة عصبی مصنوعی در پیش‌بینی آیندة نزدیک در مقایسه با سری‌های زمانی خودبازگشت، به‎طور متوسط از عملکرد بهتری برخوردار است. در این بررسی، مزایای روش توقّف زودهنگام در مرحلة یادگیری شبکة عصبی برای پیش‌بینی سری‌های زمانی نشان داده شده است.
طبقه‎بندی JEL: C51, C52, C53, E37

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Estimation Power of Artificial Neural Networks and Autoregressive Time Series Models in Inflation Forecasting

چکیده [English]

This article is a comparative study of estimation power of artificial neural networks and autoregressive time series models in inflation forecasting. Using 37 years Iran’s inflation data, neural networks performs better on average for short horizons than autoregressive models. This study shows usefulness of early stopping technique in learning stage of neural networks for estimating time series.
JEL Classifications: C51, C52, C53, E37

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forecasting – Inflation
  • Model Selection
  • Neural Network
  • time series