کاربرد تئوری مقدار بهینة پول در ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‎ریزی دانشگاه اصفهان

چکیده

مطالعة نقش پول در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی،‏ تحلیل سیاست‎های پولی و دیگر مسائل مرتبط با پول، در فرآیند برنامه‎ریزی اقتصاد از اهمیت به‎سزایی برخوردار است. با توجه به نقش پول دراقتصاد، ضروری است با بررسی نظریات جدید علمی در این زمینه، روند دراز مدت عرضة پول براساس قاعده‎ای علمی تبیین و اثرات رفاهی ناشی از عرضة پول در ایران، طبق آن قاعده مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت، مقدار بهینة حجم پول محاسبه شود. مشخص شدن مقدار بهینة حجم پول و اطلاع از بیشتر یا کم‎تر بودن مقدار واقعی پول از مقدار بهینة آن، می‎تواند کمک زیادی به اتخاذ سیاست‎های پولی کند. در این راستا، می‎توان با اعمال سیاست‎های پولی بهینه، با ریشه‎های پولی تورم و بیکاری مقابله کرد. پس از مطالعات نظری و استفاده از روش بهینه‎سازی پویا، اولین گام در اجرای این تحقیق، ‏جمع‎آوری اطلاعات و آمار اقتصاد ایران طی دورة (82-1338)، به روش کتابخانه‎ای است. پس از آن، ‏تحلیل داده‎ها در قالب مدل‎های معرفی شده، با استفاده از نرم‎افزار Excel انجام می‎گیرد. نتایج تحقیق نشان می‎دهد بیشتر یا کم‎تر بودن مقدار واقعی پول از مقدار بهینة آن، در اقتصاد ایران، به مقادیر نرخ ترجیح زمانی و نرخ بازدهی سرمایه بستگی داشته و افزایش مقدار واقعی پول اثری مثبت بر رفاه اقتصادی دارد.
طبقه‎بندی JEL: E52

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum Quantity of Money – An Application to Iran Economy

چکیده [English]

The study of the role of money in the economy of developing countries, and its impact on economic variables, analysis of monetary policies, and other related issues are of paramount importance in economic planning. Considering the above-mentioned points and also the realities of Iranian economy, it is quite vital to scientifically specify the long-term trend of money supply through investigation of modern theories. In addition, we try to investigate the welfare effects of money supply in Iran and to calculate the related optimum quantity of money. Determining the optimum quantity of money will help us to see whether the real money is lower or higher than the optimum quantity which guides us to formulate proper monetary policies. In this respect, therefore, we are able to weaken or eradicate the monetary roots of inflation and unemployment. For practical purposes, we use the collected data on Iranian economy (1956-2003) by proper dynamic optimization model solved by Excell.
The results indicate that the real quantity of money is lower than its optimum quantity in Iran and that increasing the real quantity will have a positive effect on the economy.
JEL Classification: E5, E52

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Productivity rate
  • Optimum Quantity of Money
  • Real Quantity of Money
  • Time Preference Rate