بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در افق بلندمدت ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهران

چکیده

سرمایه‌گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش به‎سزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک‌سو، ترکیب تقاضای سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و عرضة پس‌انداز خانوار‌ها نشان می‌دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه‌گذاری می‌شود در نتیجه، تقاضای سرمایه‎گذاری، نشان‎دهندة استانداردهای زندگی در بلند‌مدت است، و از سویی دیگر، به‎دلیل ماهیت فرّار بودن سرمایه‌گذاری، می‎تواند نمایان‎گرِ تغییرات و نوسانات کوتاه‌مدت اقتصادیِ هر جامعه‌ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه‌گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی (‌به‎عنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره‌) و سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه‎های گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه‌ای منفی‌ و معنی‌دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کوتاه‎مدت و بلندمدت به‎دست آمد.
طبقه‌بندی JEL: R24, E22.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Effect of Bank’s Credit Rates on Private Sector Investment in Long-Term Horizon in Iran

چکیده [English]

There are two main reasons for studying investment in an economy. First, the combination of firms? investment demand and household?s saving supply determines how much of an economys? resoures is invested. Second, investment is highly volatile; thus investment demand may be important in the short-run fluctuations. The present article examins the relationship and veracity of existence of banks profit rate (as a proxy for interest rate) with the level of pricate sector investment in the short and log-run in Iran. For this purpose, using the method of Auto Regressive Distributed Lags, the model is estimated, and a negative and significant relation is found between credit rate with private sector investment both in short-term & long-term horizons.
JEL Classification: R24, E22

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banks? Credit Rates
  • Foreign Exchange Rate
  • interest rate
  • Investment
  • Private Sector Investment
  • Public Sector Investment