مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی ‎دانشگاه آزاد اسلامی‎آبادان-خرمشهر

2 عضو هیأت علمی‎ دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

نویسندگان در این مقاله با الهام از مقالة کروستی و روبینی(1996) و با استفاده از یک تابع کاب-داگلاس، با بازدهی ثابت به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی سال‎های 1382-1352 پرداخته‎اند.
در این مقاله، به نقش سرمایة انسانی، سرمایة فیزیکی و بودجة دولت در تولید، پرداخته شده است و در گسترش الگو نیز انباشت سرمایة انسانی، به سهمی از سرمایة فیزیکی، سرمایة انسانی و بودجة دولت پیوند خورده است. روش اقتصادسنجی به‎کار رفته در این مقاله، خودبازگشتی با وقفه‎های توزیعی است.
نتایج حکایت از آن دارد که مخارج دولت چه به‎صورت مصرفی و چه به‎صورت سرمایه‎ایی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. مخارج سرمایه‎ایی دولت می‎تواند تا دو سال رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهد درحالی‎که تأثیر مخارج مصرفی معطوف به همان سال است.
از سوی دیگر، نسبت سرمایه‎گذاری بخش خصوصی به موجودی سرمایه نیز اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و این اثر از تأثیر مخارج دولت بیشتر است.
طبقه‎بندی JEL: H11, H50, O41

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Government Expenditure and Economic Growth: The Case of Iran

چکیده [English]

The Authors examine the effects of government expenditure on economic growth in Iran, using annual data for the period of 1973-2003.
In this paper, they lookat the offects of human, physical capital, and government budget on GDP. In the model developed in this paper, accumulation of human capital is dependent on physical. Human capital, and government budget as well.
The result indicate that government expenditure, consumption and capital expenditures both are positive and significant on economic growth. The capital expenditure can have positive effect for two years, but consumption expenditure can have effect on the same year. On the other hand, ratio of private investment to capital stock can have positive effects on economic growth and it's role is stronger than the government expenditure.
JEL Classification: H11, H50, O41

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auto regressive
  • Distributed Lag
  • Econometric – Cabb
  • economic growth
  • Government Expenditure
  • Doglas Function