آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه‎ای (دی‎اکسید کربن) در منحنی زیست‎محیطی کوزنتس

نویسنده

دانشجوی دورة دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

آزادسازی تجاری با توجه به سه اثر مقیاس، ترکیب و فناوری، کیفیت محیط‎زیست (انتشاردی‎اکسیدکربن) را تحت تأثیر قرار می‎دهد. از سویی دیگر، به‎دنبال آزادسازی تجاری، جابه‎جایی سرمایه در سطح بین‎الملل تشدید می‎شود و بر اساس فرضیة پناهگاه آلایندگی، انتقال صنایع آلاینده ازکشورهایی با سیاست‎های زیست‎محیطی شدید به‎سمت کشورهایی با سیاست‎های زیست‎محیطی ملایم، افزایش می‎یابد.
در مطالعة حاضر، به‎منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری روی انتشار دی‎اکسید کربن و نیز بررسی ارتباط منحنی زیست‎محیطی کوزنتس با فرضیة پناهگاه آلایندگی، منحنی زیست‎محیطی کوزنتس بر اساس داده‎های ترکیبی و با استفاده از روش پانل دیتا و رهیافت اثرات ثابت، در قالب چهار گروه کشوری، شامل کشورهایی با درآمد سرانة بالا، کشورهایی با درآمد سرانة متوسط بالا، کشورهایی با درآمد سرانة متوسط پایین و کشورهایی با درآمد سرانة پایین طی دورة زمانی 2002-1992 تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر این دارد که افزایش آزادسازی تجاری و درآمد سرانه در کشورهای با درآمد سرانة بالا و کشورهای با درآمد سرانة متوسط بالا به کاهش انتشار دی‎اکسیدکربن و در کشورهای با درآمد سرانة متوسط پایین و کشورهای با درآمد سرانة پایین به افزایش انتشار دی‎اکسیدکربن منجر می‎شود، به‎طور‏ی‎که کشش متغیر انتشار گاز دی‎اکسیدکربن نسبت به صادرات صنایع آلاینده، واردات صنایع آلاینده و شاخص درجة باز بودن اقتصاد در کشورهای با درآمد سرانة بالا، به‎ترتیب 132/0، 051/0- و 093/0- و در کشورهای با درآمد سرانة متوسط بالا، به‎ترتیب 033/0، 049/0- و 038/0- و کشش متغیر انتشار گاز دی‎اکسیدکربن نسبت به متغیرهای مذکور در کشورهای با درآمد سرانة متوسط به پایین، به‎ترتیب 013/0، 134/0- و 019/0 و در کشورهای با درآمد سرانة پایین، به‎ترتیب 007/0، 002/0 و 021/0 بوده است.
طبقه‎بندی JEL:Q56 ، F18

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Trade Liberalization on the Greenhouse Gases (CO2Emission) in EKC

چکیده [English]

Trade linearization according to scale, composite, and technology effects, changes the environment quality. On the other hand, trade liberalization, increases capital flow in the world. Based on Pollution Haven Hypothesis, polluted intensive industries move from the countries with stringent environmental policies to those with more relaxed environmental policies.
In order to evaluate the effect of trade liberalization on Co2 emission, and to examine the relationship between pollution Haven Hypothesis and Kuznet's Environmental Curve, I employ a panel data method with fixed effect approach to estimate an econometric model for four groups of countries: counters with a high per capita income, with a middle-high per capita income, with middle-low per capita income, and with a low per capita income during the period 1992-2002. Our findings indicate that increasing trade liberalization have a negative effect on the amount of CO2 emission in the high and middle-high income countries. While trade liberalization have a positive effect on the a mount of Co2 emission in the low and middle- low income countries. Such that the Co2 emission elasticity to the export of polluting industries, and to the import of polluting industries, and the trade liberalization index in high-income countries are 0.132, -0.051, and -0.093 respectively.
In the middle-high income countries, they are, 0.033, -0.049, and -0.038 respectively. Similarly, Co2 emission elasticity to the above-mentioned variables in the middle – low income countries is 0.013, -0.134, and 0.019 respectively. Finally in the low-income countries they are 0.007, 0.002, and 0.021 respectively.
JEL Classification: F18, Q56

کلیدواژه‌ها [English]

  • CO2 emission
  • Environmental Kuznets Curve
  • Pollution Haven Hypothesis
  • Trade openness