دوره و شماره: دوره 43، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 1-225 (شماره 82 - بهار 87)