بررسی کشش بین واردات کالای واسطه‎ای، نیروی کار و سرمایه در ایران رهیافت تابع هزینة ترانسلوگ

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد

2 دکتری اقتصاد از دانشگاه اصفهان

3 دستیار علمی مرکز دانشگاه پیام نور کاشمر

چکیده

In most studies in the field of international economics import is considered as a final consumer good in the consumption basket of consumers. Accordingly, if import is considered as a factor of production, estimation of import demand function would be considered as an innovation.
In this paper, with the use of shephard lema function, share of each factor of production in total costs has been estimated, and with the use of these estimates price elasticity's and cross elasticity's have been achieved. Also in this paper Morishima. Elasticities (MES) have been estimated. As MES elasticities are explanatory factors showing changes in the ratio of all factors, (due to price change of one of the factors of production) utilization of factors of production has been considered. The factors of production in this paper are capital, labor and imports. The results of the assessments show that there is a substitution relation between capital, labor and (commodity) imports. The results also shown that there is a complimentary relation between labor and commodity imports.
JEL Classification: F16

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Substitution Elasticities Between Commodity Import, Labor Force and Capital Usage in Iran (Using Translog Cost Function)

چکیده [English]

در مطالعات انجام شده در زمینة اقتصاد بین‎الملل، واردات به‎عنوان کالای نهائی مصرفی در سبد مصرفی مصرف کننده در نظر گرفته شده است. بر این اساس، تخمین تابع تقاضای واردات واسطه‎ای در صورتی که واردات واسطه‎ای به‎عنوان یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شود، یک نوآوری محسوب می‎شود. در این مقاله، با استفاده از لِم شفارد، تابع سهم هر کدام از عوامل تولید از هزینة کل تخمین زده شده و از نتایج این تخمین‎ها کشش‎های خودی و متقاطع به‎دست آمده است. کشش‎های مورشیما (MES) نیز در این مقاله برآورد شده‎اند. با توجه به این‎که کشش‎های MES بیان‎کنندة درصد تغییر در نسبت عوامل، در اثر تغییر قیمت یکی از عوامل تولید است، بنابراین به کمک این کشش‎ها، شکل به‎کارگیری عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته است. عوامل تولید مورد نظر در این مقاله شامل، سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است. نتایج به‎دست آمده از برآوردها، حاکی از وجود رابطة جانشینی بین سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است و بین نیروی کار و واردات واسطه‎ای نیز ارتباط جانشینی برقرار است.
طبقه‎بندی JEL : F16

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost Function
  • import demand
  • morishima elasticity's
  • price cross elasticity