الگوی بهینه (اقتصادی) محصولات زراعی درشرا یط وجود ریسک (کاربرد مدل‎های هدف ـ موتاد، موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی و درجة دو ) مطالعه موردی شهرستان ارسنجان

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان و شیراز

چکیده

نظریات مختلفی برای تصمیم‎گیری در مورد انتخاب مدل کشت محصولات، در شرایط وجود ریسک، ارائه شده است که از روش‎های موتاد، درآمد- واریانس، برنامه‎ریزی درجة 2، برنامه‎ریزی خطی جدایی‎پذیر، مدل ریسک نهائی محدود شده، مدل فوکاس- لاس، مدل هدف- موتاد و... از آن جمله‎اند. در این تحقیق، الگوی بهینة کشت محصولات برای شهرستان ارسنجان با مدل هدف- موتاد تعیین شده و سپس نتایج با، نتایج حاصل ازمدل‎های موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی ودرجة دو مقایسه شده است، داده‎های مورد نیاز از بهره برداران کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان برای سال‎های 1378 ـ 1383 جمع‎آوری شده است.
بعد از تخمین مدل، حدود 60 مدل بهینه تحت شرایط ریسک و هدف‎های متفاوت تعیین شده سپس با روش رگرسیون، رابطة بین بازده و ریسک براورد شد. نتایج حاکی از این است که بین ریسک و بازده رابطة مستقیم وجود دارد. هم‎چنین با افزایش ریسک سطح زیر کشت گندم وگوجه فرنگی افزایش وذرت کاهش می‎یابد.
طبقه‎بندی JEL : E12

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The optimum pattern of Growing Crops in Risky Conditions (Application of Target – Motad, Advanced Motad, linear Grade 2 planning Models). A case study in Arsanjan-Fars

چکیده [English]

There are various views about deceision making for the model of growing crops in risky conditions such as: Motad Model, Inome - variance, grade2 planning, inseparable linear planning, and limited extreme risk model, Focus-Loss Model, and Target- motad .
In this study, Target - Motad Model has been used as the optimum pattern of growing crops in Arsanjan. The results have been compared with those of Advanced Motad, linear planning and Grade 2 planning Models. The data have been gatherd from agriclture firms and Arsanjan Jahad cultivation Management for the years 1378 – 1384.
After the estimation of about 60 optimum models risk of various objectives were determined.
Using regression analysis, the corre laxion between output and risk was calculated. The results show that there is positive correlation between them. Increase in risk causes incrase in product of wheat and tomatoes and decrease in product of corn.
JEL Classification: E12

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advanced Motad Model
  • Agricultural products
  • linear Grade 2 planning
  • risk and optimum Model
  • Target Motad Model