توسعة مالی و رشد اقتصادی: مقایس? کشورهای نفتی عضو اوپک و غیرنفتی در حال توسعه، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)

نویسنده

چکیده

یکی از مهم‎ترین بخش‎های اقتصاد هر کشور، بازار سرمایه است. رشد اقتصادی می‎‎‌تواند توسعه و رونق بازار سرمایه را سبب شود. از سوی دیگر، رسیدن به رشد و توسعة اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است. دراین مطالعه، به بررسی و مقایسة رابطة بین توسعة مالی و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی عضو اوپک و کشورهای در حال توسعة غیر‎نفتی پرداخته می‎‎‎شود. این بررسی براساس مدل‎های پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، طی دورة زمانی 1990 تا 2004 انجام می‎‎‎گیرد. نتایج حاصل از این تخمین و مقایسه، حاکی از این‎است، که به دلیل وجود درآمدهای نفتی و عدم کارآیی نهادهای مالی در تجهیز مناسب منابع مالی، توسعة مالی در کشورهای نفتی عضو اوپک تأثیر منفی بر رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی داشته است. تأثیر توسعة مالی بر انباشت سرمایه نیز در این کشورها منفی است.
طبقه‎بندی JEL: E44، Q32

عنوان مقاله [English]

Financial Development and Economic Growth: Comparing OPEC and Non-OIL Developing Countries With using Generalized Method of Moments (GMM)

چکیده [English]

Capital market is one of the most important sectors of every economy. Economic growth can lead to capital market boom and development, on the other hand, achieving desired economic growth and development is impossible without efficient financial institution and suitable funding resources. In this study the relationship between financial development and economic growth in OPEC countries and non-oil-developing countries is investigated and compared. The survey is done by using the GMM estimator based on Dynamic panel data model within the years 1990-2004. The results of this estimation indicates that financial development in OPEC countries due to oil revenues and inefficiency of financial institutions in raising financial resources. has a negative effect on the economic growth of the OPEC countries. The effect of financial development on capital accumulation is also negative in these countries.
JEL classification: E44، Q32