تأثیر آموزش بر فقر و نابرابری درآمدها

نویسنده

دانشجوی مقطع دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تهران

چکیده

ما در این مقاله به‎دنبال شناخت تأثیر آموزش و مخارج آن به‎ویژه در زمینة آموزش عالی، بر فقر و نابرابری درآمدها هستیم. از بعد نظری، با انتخاب رویکرد کینزی، نشان دادیم که آموزش از سطح فقر و نابرابری درآمدها می‌کاهد و از بعد تجربی، با استفاده از 111 مشاهده در مورد 91 کشور با سطوح توسعة انسانی متفاوت، به این نتیجه رسیدیم که نرخ ثبت نام در مقطع دبیرستان دارای رابطه‌ای معکوس و معنادار با فقر و نابرابری درآمدهاست و نسبت مخارج آموزشی به GNP نیز از سطح فقر و نابرابری درآمدها به طرز معناداری کاسته است. از دیگر یافته‎ها‏ی این تحقیق، تأثیر منفی و معنادار مخارج آموزش عالی بر فقر و نابرابری درآمدهاست، با این ویژگی که این تأثیر از اثر مخارج آموزشی در مقاطع ابتدایی و دبیرستان بزرگ‎تراست.
طبقه‌بندی JEL: D63 ، H52 ، I21 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Education on Poverty and Income Inequality

چکیده [English]

We study the effect of education and its expenditures, especially in higher education, on poverty and income inequality. Using the Keynesian approach it is shown that education, from the theoretical point of view, lowers poverty and income inequality level. In an empirical work we, used the data including 111 observations from 91 countries, with different human development levels, and concluded that the net enrolment rate in secondary schools has inversely and significantly affected the poverty and income inequality. Also education expenditures as percent of GNP has significantly decreased the level of poverty and income inequality. Another result of this research is that the negative effect of higher education expenditures on poverty and income inequality is greater than the effect of education expenditures in primary and secondary schools.
JEL Classification: D63-H52- I21

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • education expenditures
  • Higher Education
  • Income Inequality