اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD

نویسندگان

1 استاد دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت

4 پژوهشگر

چکیده

در این مقاله اثرات نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی برای کشورهای صنعتی واردکنندة نفت شامل آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن طی دورة 2002-1960، مورد بررسی قرار می‎گیرد. نتایج تخمین‎های به‎دست آمده نشان می‎دهد که اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور یکسان نبوده است. در این کشورها ، کاهش قیمت نفت اثری بر رشد GDP آن‎ها نداشته، در صورتی که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی‎دار بوده است. به‎عبارت دیگر، نوسانات قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد. به علاوه شوک‎های پولی در کنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجه در بی‎ثباتی رشد GDP هستند.
طبقه‎بندی JEL: E32, C32, E4

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Asymmetric Relatoinship between Oil Prices and Macroeconomy in OECD net Oil Importing Countries

چکیده [English]

In this study, we assess the impact of oil price changes on the macroeconomic variables of some oil importers in OECD countries, including USA, Italian, France and Japan during the period 1960-2002. The results for different countries imply asymmetric impact of oil price changes on GDP growth rates; moreover, the results show that monetary shocks are an important and noticeable factor explaining the fluctuations of GDP growth rates, supplementing the impact of oil price shocks.
JEL Classification: E32, C32, E24.

کلیدواژه‌ها [English]

  • impulse response function
  • OECD
  • oil prices
  • Variance Decompositions
  • VAR systems