دوره و شماره: دوره 43، شماره 2، پاییز 1387 (شماره 83 - تابستان 87) 
1. اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ حجت ا... غنیمی فر؛ معصومه تقی زاده؛ مریم کشاورزیان


2. بررسی رابطة بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری ایران

علی دیواندری؛ ُسیدرضا سید جوادین؛ محمد نهاوندیان؛ هاشم آقازاده