بررسی رابطة بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران

چکیده

مطالعات نظری حاکی از اثر بازارگرایی بر عملکرد بانک‎های تجاری‎اند. در تحقیق حاضر بازارگرایی بانک‎های تجاری کشور به‎عنوان یک عامل مؤثر مورد توجه قرار گرفته و رابطة بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری بررسی شده است. در این تحقیق، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشان‎دهندة ارتباط مستقیم و غیرمستقیم (به‎واسطة ایجاد ارزش) بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری است.
از خبرگان بانکی دربارة مدل نظرسنجی شده و اصلاحات مورد نظر آن‎ها در مدل نهایی ایجاد شده است. بدین منظور، نظرات 50 نفر از خبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش‎نامة نظرسنجی از خبرگان به دو صورت سؤالات باز و بسته طراحی شد. به‎منظور تحلیل داده‎های سؤال باز، از روش تحلیل محتوا (تکنیک آنتروپی شانون) و برای تحلیل داده‎های سؤالات بسته از آزمون‎های دو جمله‎ای و رتبه‎بندی فریدمن استفاده شد.
یافته‎ها نشان می‎دهند که از نظر خبرگان کلیت مدل و روابط بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری کشور با برخی اصلاحات مورد تأیید می‎باشد. هم‎چنین تمامی مؤلفه‎های مدل به‎طور مستقل حائز اهمیت هستند. عوامل اصلی مدل تحقیق (شامل بازارگرایی، ایجاد ارزش و عملکرد)، از اهمیت یکسانی برخوردارند. اهمیت نسبی مؤلفه‎های مربوط به عوامل سه گانه یکسان نیستند.
طبقه‌بندی JEL: M21 و M31

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Relationship between Market Orientation and Performance of Iran Commercial Banks

چکیده [English]

In this study market orientation of Iran commercial banks has been considered as an effective factor on banks' performance and the relationship between them has been surveyed. Accordingly a conceptual model has been developed that shows both direct and indirect (through value creation) relationship.
The developed conceptual model has been evaluated by bank and marketing experts in the frame of a questionnaire. Then the model has been corrected as a final model based on their comments. The population of surveyed experts was 50. The questionnaire contained 2 main questions (1 open and the other closed). In order to analyze the data gathered from open questions, the content analysis method was applied. Binomial and Friedman Ranking tests were used for analyzing the data gathered from closed question.
Results show that based on experts' idea the totality of the model and the relationship between the model's factors is confirmed with some corrections. And also it is concluded that all factors and their elements are considered important but the degree of importance of elements are not equal.
JEL classification: M21, M31