برآورد روند سرمایة اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی)

نویسنده

استادیار دانشگاه سمنان

چکیده

هدف اصلی از این مقاله تخمین سطح سرمایة اجتماعی، روند آن در کشور و تعیین عناصر و متغیر‎های اصلی تشکیل دهندة سرمایة اجتماعی در ایران است. بدین منظور، بعد از بررسی پایه‎های نظری و تجربی سرمایة اجتماعی، با استفاده از میزان این سرمایه که برای یک سال برای ایران تخمین زده شده، روند سرمایة اجتماعی استخراج شده است. برای برآورد سری زمانی این سرمایة از روش فازی استفاده شده است. نتایج بررسی‎ها نشان می‎دهد که سرمایة اجتماعی دارای نوسانات متعددی طی دورة مورد نظر است. این نوسانات ناشی از مسایل سیاسی، تاریخی و فرهنگی است. به‎طورکلی سری زمانی سرمایة اجتماعی در بلندمدت روند خفیف نزولی را نشان می‎دهد.
طبقه‎بندی JEL : O17

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Estimation of Social Capital in Iran

چکیده [English]

The main aim goal of this paper is estimating time series of Social Capital in Iran. For this aim, first we have reviewed theoretical and empirical literature of social capital, and then we used Fuzzy Method for estimating time series of social capital. We used latent variable, because social capital is a qualify variable. Crime and participation indexes are two related variables with social capital. The first one has negative effect on social capital and the second one has positive effect. The results show that trend of social capital in half of last century has slight downward slop. Also, it has many fluctuations because of many events in Iranian history in the last century.
JEL Classification: J24, J41

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • fuzzy method
  • Human capital
  • Latent Variable
  • Social capital