تخمین تابع تقاضای پول و بررسی ثبات آن در ایران

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکدة اقتصاد دانشگاه اوهایو و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان و دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف از این مطالعه، تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دورة 2Q 1364- 4Q 1384، با استفاده از رویکرد وقفة توزیعی خودرگرسیونی ARDL است. نتایج تجربی نشان می‎دهد که رابطة بلندمدت و باثباتی بین حجم پول (M1)، درآمد واقعی، نرخ تورم و نرخ ارز وجود دارد. این نتایج با تأیید مبانی نظری، وجود رابطة منفی بین تابع تقاضای پول و نرخ تورم را به‎عنوان متغیر هزینة فرصت پول تأیید می‎کنند. هم‎چنین ضرایب تخمینی نرخ ارز و درآمد واقعی مثبت و معنادارند که تئوری پرتفوی تقاضای پول را تأیید می‎کنند. درخصوص بررسی ثبات تابع تقاضای پول (M1) با استفاده از آزمون‎های CUSUM و CUSUMSQ، این تابع کاملاً باثبات است، ولی در مورد تابع تقاضای پول (M2) نمی‎توان چنین نتیجه‎ای را گرفت. بنابراین، بانک مرکزی به‎منظور کنترل سیاست پولی بهتر است 1M را مورد توجه قرار دهد.
طبقه‎بندیJEL : E41 ، E44، E4

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Demand for money and it's stability in Iran

چکیده [English]

The objective of this study is to estimate the demand for money in Iran using the autoregressive distributed lag (ARDL) approach to cointegration analysis. The empirical results show that there is a unique cointegrated and stable long-run relationship among M1 monetary aggregate, income, inflation and exchange rate. We find that the income elasticity and exchange rate coefficients are positive while the inflation elasticity is negative. This indicates that depreciation of domestic currency increases the demand for money, supporting the wealth effect argument and people prefer to substitute physical assets for money balances that are supporting our theoretical expectation. Our results also after incorporating the CUSUM and CUSUMSQ tests reveal that the M1 money demand function is stable between 1985 and 2006.
JEL Classification: E41, E44, E4

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARDL
  • Money Demand
  • Inflation
  • Stability Tests
  • Iran