مطالعة تأثیر بلایای طبیعی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در ایران

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بلایای طبیعی به‎عنوان حوادث غیر منتظره، شوک (تکانه) منفی به عرضة کل محسوب می‎شوند. واکنش یک اقتصاد به این شوک‎ها، به عوامل مختلفی از جمله اجرای قواعد مهندسی در احداث ساختمان‎ها، وجود ذخایر کافی محصولات زراعی و دارایی‎های نقدی، آموزش‎های عمومی و نحوة مدیریت بحران‎های طبیعی، بستگی دارد. در این مقاله، تلاش شده است اهمیت و تأثیر بلایای طبیعی رخ داده در کشور بر سطح کلی فعالیت‎های اقتصادی مطالعه شود. به این منظور، روش خود رگرسیونی با وقفه‎های توزیعی(ARDL) دردورة زمانی 1383-1338 به‎کار گرفته شده است. نتایج برآوردهای الگوهای کوتاه‎مدت و بلندمدت، تأثیر منفی این بلایا بر اقتصاد ملی و ارتباط U شکل بین میزان خسارات بلایای طبیعی و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را نشان می‎دهد. هم‎چنین برآورد الگوی تصحیح خطا، بر این دلالت دارد که در هر دوره، تنها حدود 17 درصد از عدم تعادل‎ها، تعدیل می‎شود.
طبقه‎بندی JEL : E22, Q54, R53

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Natural Disasters Effect on Non-oil GDP in IRAN

چکیده [English]

Natural disasters as unanticipated events are negative shocks to aggregate supply. The response of an economy to these shocks depends on various factors including implementation the engineering codes in building, existence of sufficient stocks of farm products and cash assets, public training and management method of natural crises. In this paper, it is tried to study the importance and impact of occurred natural disasters on aggregate level of economic activities. To do this, the Auto-Regressive Distributed Lags (ARDL) has been used over the 1959-2004 period. The estimation results of short- and long-run models indicate the negative impact of natural disasters on Iranian economy and a U-shaped relationship between natural disaster damages and non-oil GDP. Also the estimation of Error Correction Model (ECM) implies that only 17 percent of disequilibria are adjusted in each period.
JEL Classification: E22, Q54, R53

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damages – Investment – GDP
  • Distributed Lags
  • Natural disasters