بررسی اثرات تغییر هزینة بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران (سال‎های 83-1338)

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

با توجه به نقش تندرستی در زندگی انسان‎‎ها و هدف توسعة اقتصادی و اجتماعی، که در نهایت به رشد و رفاه اجتماعی می‎انجامد، می‎توان خطوط اصلی رشد و توسعة اقتصادی را، رابطه‎ای دو سویه از سرمایة انسانی دانست. به‎عبارت دیگر، می‎توان عنوان کرد که نیروی انسانی هم وسیله و هم هدف رشد اقتصادی است.
در مطالعات مربوط به نقش سرمایة انسانی در رشد اقتصادی، تأکید اصلی بر روی سرمایة آموزش بوده و نقش سرمایة سلامت، به‎صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعة حاضر، در پی بررسی رابطة هزینه‎های بهداشت و سلامت (HCE) دولت با تولید ناخالص داخلی کشور(GDP) و تولید سرانة (Y) است. برای این این منظور، شاخص سلامت، با استفاده از هزینه‎های بهداشتی در مدل رشد نئوکلاسیک، وارد و به کمی‎سازی این رابطه پرداخته شد.
نتایج تخمینی که با استفاده از داده‎های سری زمانی مربوط به سال‎های 83-1338 برآورد شد، حاکی از تأثیر مثبت و معنی‎دار هزینه‎های بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی است.
طبقه‎بندی JEL: H51; H52; O40

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Public Health care Expenditure on Iranian Economic Growth (1338-1383)

چکیده [English]

Abstract
Considering the role of health in human life, economic growth and social development, we can express that; human source is both means and aim of economic growth.
In prior studies about human capital and economic growth, the main emphasis was on educational capital and the role of health capital was not considered seriously. The present study tries to investigate the relationship between health and economic indicators like Gross Domestic Product (GDP). For this purpose, we used government health care expenditure as an index of labor health in neo-classical growth model, and then we quantified this relationship.
The results show the significant and positive effect of government health expenditure on economic growth for the period of 1338-1383.
JEL Classification: H51, H52, O40.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Government Health care Expenditure
  • Health Capital
  • Human capital