بررسی ویژگی‎های الگوهای موفق مالیة خرد در جهت تعیین عوامل کلیدی موفقیت آن

نویسندگان

1 استاد دانشکدة اقتصاد، دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

چکیده

این مقاله به این سؤال پاسخ می‎دهد که چه عواملی سبب مؤفقیت مؤسسات مالیة خرد در ایجاد دسترسی پایدار به خدمات مالی برای فقرا شده‎اند؟ در این راستا، ازیک‎سو شیوه‏های عملیاتی مؤسسات مالیة خرد مبتنی بر اصول بنیادی اقتصاد خرد در زمینه‏های اطلاعات نامتقارن، ریسک و هزینة مبادله تحلیل می‎شود. از سوی دیگر با استفاده از داده‏های مربوط به عملکرد مؤسسات مالیة خرد در سطح جهان، که ویژگی‏های مؤسسات مالیة خرد موفق نشان داده می‎شود. تأکید بر پایداری و اولویت بخشیدن به آن، عدم دخالت دولت و استفاده از چارچوب عملیاتی متفاوت با بانک‎داری متعارف نظیر وام‎دهی گروهی، از مهم‎ترین ویژگی‏های مؤسسات موفق بوده است. نتایج این تحقیق، برای سیاست‎گذاری در زمینة مالیة خرد به‎عنوان راهکاری برای ارائة خدمات مالی به گروه‎های فقیر و کم درآمد مفید است.
طبقه‎بندی JEL: G21، G28،

عنوان مقاله [English]

Investigating the Key Success Factors of Microfinance Institutions by Analyzing Their Characteristics

چکیده [English]

What are the main success factors of microfinance institutions in providing financial services to poor people in a sustainable manner? In this article we try to answer this question. In one hand, we analyze the core compatibility between microeconomics of asymmetric information, transaction cost and risk, and new different operational mechanisms applied by microfinance institutions. On the other hand, we investigate key success factors by performance indices of microfinance institutions around the world. These analyses indicate that, with high emphasizing on financial sustainability, without government direct involvement and with using innovative operational mechanisms, such as group lending, applied by leading microfinance institutions, we can develop this industry. The results have important policy implications when microfinance is being accepted as a solution for creating sustainable access to financial services for poor and low-income people.
JEL Classification: G21, G28.
Key word: Microfinance, Sustainability, Outreach, Regulation and Supervision, Group-Lending.