اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

نویسندگان

معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

چکیده

در این مطالعه تأثیر ابزارهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی به‎عنوان هدف اصلی مدنظر قرارگرفته است. برای این منظور، با استفاده از یک الگوی ساختاری و برآورد شکل تبدیل یافته آن طی دورة 85-1360، ابتدا روابط بین متغیرها و سپس تأثیر اتخاذ برخی سیاست‎های پولی و مالی با استفاده از شبیه‎سازی الگوی برآورد شده، مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از مهم‎ترین یافته‎های تحقیق، این است که سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات، سرمایه‎گذاری بخش خصوصی را افزایش می‎دهد، اما تأثیر چندانی برتولید ندارد. تأثیر ناچیز این سیاست برتولید، با وجود افزایش سرمایه‎گذاری بخش خصوصی را، می‎توان به تخصیص منابع بانکی به پروژه‎های سرمایه‎گذاری کم بازده (به‎خاطر توجیه پذیری آن‎ها در شرایط نرخ سود کم‎تر)، تخصیص بخشی از منابع دولتی به اجرای این سیاست و تورم زا بودن آن نسبت داد. به علاوه، سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات به همراه کاهش مخارج سالانة سرمایه‎گذاری دولت، بیانگر غالب بودن تأثیر کاهش مخارج سرمایه‎گذاری دولت نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات در اثرگذاری بر سرمایه‎گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی است. هم‎چنین نتایج، حاکی از رابطة مثبت و معنی‎دار بین سرمایه‎گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی است، که نتایج برخی مطالعات مبنی بر وجود رابطة جایگزینی بین سرمایه‎گذاری دولتی و خصوصی را مورد تردید قرار می‎دهد.
طبقه‎بندی JEL : M12

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Monetary Policy on Macroeconomic Variables

چکیده [English]

This paper concentrates on investigating the effect of monetary instruments on macroeconomic variables using structural model over the period 1981- 2006. The main results of simulation show that decrease in the interest rate, increases investment but it's effect on production (GDP) is negligible. This weak effect is probably due to some factors such as, the introduction of some new projects with low returns, allocation of some public resources towards the policy implementation and its subsequent inflationary impacts. In addition, the results show that simultaneous decrease in the loan interest rate and public investment could offset the effectiveness of the interest rate policy and decrease public investment and GDP. Also, the results show that there is a direct relationship between public and private investment.
JEL Classification: M12

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • interest rate
  • monetary policy
  • Simultaneous Equation System