تأثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مؤسسة مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده

در این مقاله، تأثیر جهانی شدن (با شاخص جمع صادرات و واردات به GDP)، تعرفه‎‎ها، بهره‎وری کل عوامل تولید و نسبت سرمایه به نیروی کار بر سودآوری صنایع بررسی شده است. چون آماری از سود در ایران منتشر نمی‎شود از شکاف قیمت-دستمزد به‎عنوان معیاری از سودآوری استفاده شده است. مدل، با پانل دیتای پویای ناهمگن و به روش میانگین گروهی تلفیقی برآورد شده و نتایج نشان می‎دهد علامت هر چهار متغیر مذکور مثبت است. تعرفه بیش‎ترین و جهانی شدن کم‎ترین تأثیر را بر سود دارند. بنابراین، پیامد‎های کاهش تعرفه‎ها در قالب الحاق به سازمان جهانی تجارت، سودآوری صنایع را کاهش می‎دهند، در حالی که افزایش حجم تجارت (جهانی شدن) کم‎ترین تأثیر را بر سودآوری دارد.
طبقه‎بندی JEL :F13، F15، C01، C23 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects on Industrial Profitability of Globalization and Accession to WTO

چکیده [English]

This paper investigates the effects of globalization, (export+import)/gdp, tariffs, total factor productivity and per capita capital stock on industrial profitability. We employ the price-wage gap as a proxy for profitability. Data used has been made of pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panel, a technique recently developed in dynamic panel data literature. Our results show that the signs of all four variables are positive, tariffs have greatest and globalization has lowest impact on industrial profit. Therefore the implication of tariff reduction in the case of accession to WTO is that profitability will be reduced, while increased volume of trade (globalization) has lowest impact on it.
JEL classification: F13, F15, C01, C23

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels
  • Profitability
  • Tariffs
  • WTO