دوره و شماره: دوره 43، شماره 3، اسفند 1387، صفحه 1-260 (شماره 84 - پاییز 87)