ارزیابی طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای غرب‌ مازندران بر اساس میزان ایجاد ناپایداری در توسعة ناحیه ای

نویسنده

چکیده

برای ارزیابی عملکرد طرح‌های اقتصادی- توسعه‌ای و رتبه‌بندی آن‎ها در مقایسه با یکدیگر، روش‌های گوناگونی وجود دارد. این روش‌ها هم بر رویکردهای کمی است و هم کیفی. اما با توجه به این‎که واقعیت‌های پیرامون ما بر عدم‌دقت بنا نهاده شده و روش‎های کمی بر خلاف نامشان، از صحت کافی برخوردار نیستند، بنابراین کارایی لازم در فضای تصمیم‌گیری کیفی را ندارند و روش‌های کیفی ارجح‌ترند. به همین دلیل به‎کارگیری روش‎های کیفی به منظور استفاده از طیف گسترده‌تری از نظرات افراد خبره در فراگرد تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، سبب ارتقای سطح اعتبار یافته‌های علمی پژوهش‎گران و افزایش قابلیت اطمینان فضای تصمیم‌گیری مدیران و سیاست‎گذاران می‌شود. این مقاله، یافته‎های مطالعه‌ای را ارایه می‌کند که با استفاده از روش تحلیل محتوا، ابتدا با رویکردی سیستمی و تکیه بر "مدل ریاضی اصیل"، به ارزیابی و تحلیل عملکرد طرح‌های اقتصادی- توسعه‌ای غرب‌مازندران پرداخته و در ادامه با استفاده از روش یاگر، به امتیازدهی و رتبه-بندی آن‎ها می‎پردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد طرح‌های اقتصادی- توسعه‌ای آن منطقه بیش از آن‎که منفعت‌زا عمل کنند، گاهی توسع? ناحیه‌ای و محلی را در آن منطقه به سمت ناپایداری سوق داده‌اند. ارایة سیاست‌های بهینه برای انتقال وضع موجود در آن منطقه به سمت موقعیتی مطلوب‌تر (از نظر پایداری توسعه)، از یافته‌های تکمیلی این مطالعه است.
طبقه‎بندی JEL: R 58

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Development and Economic Plans in West Mazandaran Province

چکیده [English]

There are different methodes for performance evaluation of economic development plans and ranking them in comparison with each other. These methods are founded on both quantitative and qualitative approaches. However, real world events are based upon uncertainty and since quantitative methods, unlike their names, are not accurate enough, they do not seem to be efficient in qualitative decision-making area and qualitative methods can act better. Due to this fact and since qualitative methods aim to use the knowledge and comments of a broad range of experts in the process of decision making, they can improve the validity of scientific findings of researchers and increase the reliability of managers and policy makers decisions. This article presents the results of a study that assesses and analyses the performance of economic development plans with a systemic approach by using the content analysis method and by relying on “an original mathematical model”. In the rest, it tries to rank and grade the plans by Yager Ranking method. The results of this research show that the economic development plans implemented in the region, instead of being beneficial, often have led the regional and local development to unsustainablity. In the end, the study suggests policies for guiding the region towards a more desirable situation (from the aspect of development sustainablity).
JEL Classification: R58

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis Method
  • Investment
  • Sustainable Development
  • West Mazandaran
  • Yager Ranking Method