رونق نفتی و چالش‎های توسعة اقتصادی (با تأکید بر ساختار تجارت و کاهش رقابت‎پذیری اقتصاد ایران)

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مطالعات تجربی در زمینة اقتصاد رشد نشان‎دهندة رابطة معکوس رشد اقتصادی با وفور منابع طبیعی است، به‎طوری که کشورهای با صادرات مبتنی بر منابع طبیعی بالا دارای رشد اقتصادی پایینی هستند. در این مقاله، ابتدا مبانی نظری بحث شومی منابع مرور شده و نشان داده می‎شود که مهم‎ترین چالش توسعة اقتصادی ایران، کارکرد مکانیزم‌هایی است که در بلندمدت موهبت منابع را تبدیل به شومی منابع می‌کند. سپس براساس برآورد معادلات بخش تجارت ایران، آثار رونق نفتی بر ساختار تجارت و رقابت‎پذیری اقتصاد ملی مورد بررسی قرار می‎گیرد. نتایج الگو حاکی از کاهش رقابت‎پذیری اقتصاد ایران در دوران رونق نفتی است، که به‎طور معناداری بر مقدار و ترکیب صادرات و واردات اثر می‎گذارد.
طبقه‎بندی JEL : Q32, Q33, Q34, O11, O13

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oil Boom and Economic Development Challenges

چکیده [English]

Empirical evidence seems to indicate that economic growth has varied inversely with natural resource abundance across countries, in which high natural resources dependent economies experience the low economic growth. This paper first reviews the literature of resources curse and shows that the most important challenges of economic development of Iran are those mechanisms that change the blessing of resources to the curse. Then, the impacts of oil boom on trade structure and national competitiveness are studied by estimation of the trade sector equations. The results confirm the competitiveness reduction of the country during the oil boom due to changes of level and combination of exports and imports.
JEL Classification: Q32; Q33; Q34; O11; O13

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dutch Disease
  • economic growth
  • Economy of Iran
  • Natural Resource Abundance
  • Resource Curse