نقش کمک‌های خارجی و یک‎پارچگی تجاری در تحرک بین‎المللی سرمایه: کاربرد نظریة فلداشتین – هوریوکا

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله، ابتدا به بررسی تحولات نظام پولی بین‎المللی و معرفی نظریه‎های متفاوت جریان‎های سرمایه پرداخته می‎شود.
بر این اساس، نظریات مهم تحرک سرمایه، از جمله نظریة جریان سرمایه، نظریة پورتفولیو و در نهایت روش پولی تراز پرداخت‎ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس این مقاله یک حالت خاص از نظریة تحرک سرمایه (نظریة فلداشتین- هوریوکا) را مطرح کرده و به بررسی آن در 16 کشور در حال توسعه در طول دورة 2003-1980، می‎پردازد. بررسی این نظریه با استفاده از روش داده‎های تلفیقی است. هدف این مقاله، بررسی نقش کمک‌های خارجی و یک‎پارچگی تجاری بر تحرک بین‎المللی سرمایه در کشورهای منتخب در حال توسعه است. نتایج حاصل از برآورد مدل، از تأثیر‎گذاری مستقیم جذب کمک‌ها‌ی خارجی بر کشورهای منتخب دارد. به‎علاوه، یک‎پارچگی تجاری در شرق آسیا نیز منجر به تحرک بیش‎تر سرمایه می‌شود. با این حال، اثر ترکیبی کمک‌های خارجی و یک‎پارچگی تجاری بر تحرک سرمایه در شرق آسیا و هم‎چنین آمریکای لاتین نتایج معنی‌دار اما غیر قابل انتظاری را نشان می‌دهند. در مقابل، این اثر در غرب آسیا موافق با انتظار است، به طوری که پیامد آن بر بهینه شدن منابع خارجی از طریق ایجاد یک‎پارچگی تجاری در تحرک بخشی سرمایه و توسعة ظرفیت‌های اقتصادی است.
طبقه‎بندی JEL: F21, F15, F35, F36

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Foreign Aids and Trade Integration in International Capital Mobility: An Application of Feldstein- Horioka Approach

چکیده [English]

In this paper, we first review shortly movements in international monetary system and various theories of capital flows including portfolio and balance of payments approaches. Then, we will focus particularly on Feldstein- Horioka (F-H) approach by which capital mobility is analyzed for 16 developing countries over 1980-2003 through a panel data method. The main objective of this paper is thus to explore the role of foreign aids and trade integration in international capital mobility through applying F-H approach in the selected developing countries. The empirical results show a significant and positive effect of foreign aids, while integration in East Asia has led to the higher rate of capital mobility in the regional. However, the cross effect of foreign aids and trade integration in East Asia and Latin America is significant but unexpected. In contrast, such effect seems to be significant and expected in West Asia so that this implies the optimal allocation of foreign resources which stimulates capital mobility and improves economic capacities through implementing trade integration.
JEL classification: F15, F21, F35, F36

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feldstein
  • Foreign Aids
  • International Capital Mobility
  • Trade Integration
  • Horioka Approach