بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس منتخبی از شرکت‎های بیمة دولتی و خصوصی

نویسنده

دانشیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله، اندازه‎گیری کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس تولید، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‎هاست. بدین منظور، وضعیت کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس منتخبی از شرکت‎های بیمة خصوصی و دولتی در دورة زمانی 1384 و 1385 مورد بررسی قرار می‎گیرد.
نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، شرکت‎های بیمة ایران، توسعه و رازی، در مقایسه با سایر بیمه‎ها دارای بیش‎ترین میانگین کارایی فنی و بیمه‎های کارافرین، دی و آسیا دارای کم‎ترین میانگین کارایی فنی هستند. از بین شرکت‎های منتخب، بیمة رازی از مطلوب‎ترین عملکرد نسبت به بقیة شرکت‎ها برخوردار است. به عبارتی این شرکت در سال‎های مورد بررسی کاملا از نظر فنی کاراست و هم‎چنین در مقیاس بهینة اقتصادی (بازدهی ثابت نسبت به مقیاس) قرار دارد.
نتایج تحقیق هم‎چنین نشان می‎دهد که شرکت‎های بیمة دولتی (ایران،آسیا،البرز و دانا)، در این دو سال همواره در مرحلة بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس قرار دارند. لذا سیاست کارا برای این شرکت‎ها، می‎تواند کوچک‎تر کردن مقیاس اقتصادی، همراه با کاهش نهاده‎های تولید باشد.
طبقه‎بندی JEL : G14، G22
کلید واژه‎: کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس، تحلیل پوششی داده‎ها، بیمه‎های خصوصی و دولتی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Efficiency and Economies of Scale in the Parametric and Non-Parametric Approaches (Case Study: Iran, Asia, Albors and Dana Insurance Companies)

چکیده [English]

The purpose of this article is the measurement of technical efficiency and returns to scale using data envelopment (DEA) approach. In this study, we have measured efficiency quantity and economies of scale for state owned insurance and private companies for 1384-1385 periods.
The results reveal that in the DEA with the assumption of variable returns to scale, Iran, Tosee and Razi companies have the most technical efficiency. In the between selective companies Razi company has the best performance. This company in the 1384 and 1385 years has the strict efficiency and returns to scale is constant.
The results also reveal that state-owned companies have the decreasing returns to scale. So; the efficient policy for these companies is to reduce economic scale and decrease inputs.
JEL classification: G14، G22

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • state
  • Technical Efficiency and Returns to scale
  • Owned and Private companies