بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به فروضی که در چارچوب مدل کینزی جدید انجام می‌گیرد، منحنی‌های فیلیپس کینزی جدید متفاوتی به‎دست می‌آید. در این مطالعه سه نوع منحنی فیلیپس کینزی جدید ارائه شده است و همراه با دو نوع رفتار سیاستی برای بانک مرکزی شش مدل مختلف کینزی جدید به صورت مدل‎های تعادل عمومی پویای تصادفی به‎دست می‌آید. هدف این مطالعه مقایسه‎ی تطبیقی این شش مدل و انتخاب یک مدل از بین این مدل‎هاست که به اقتصاد ایران نزدیک‌تر باشد. نتایج بیانگر آن است که منحنی فیلیپس کینزی جدیدی که در آن تورم انتظاری و هم‎چنین تورم دوره‎ی قبل وارد می‌شود بهتر می‌تواند اقتصاد ایران را توضیح دهد. هم‎چنین در تشکیل تورم هر دوره به نظر می‌رسد که وزن بیش‎تر به تورم دوره‎ی گذشته داده می‌شود تا تورم انتظاری دوره‎ی آتی. بر اساس مدل DSGE منتخب، پیش‌بینی می‌شد که در سال 88 اقتصاد از رکود خارج شده باشد..
طبقه‌بندی JEL: E52, E58

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Keynesian Phillips Curve in a DSGE Model for Iran

نویسنده [English]

  • Hossein Tavakolian
چکیده [English]

Depending on the assumptions that are made in new Keynesian models, one can attain different new Keynesian Phillips curves. In this study, three different new Keynesian Phillips curves and two different central bank behavioural functions are presented which leaves six new Keynesian DSGE models to study. The purpose of this study is the comparison of these six models and selecting the best model that fits to Iranian economy. The results show that the Phillips curve with both lagged inflation and expected inflation can be the best model in explaining the economy of Iran. Considering the formation of inflation in each period, it seems that the weight of lagged inflation is greater than the weight of expected inflation. The selected model forecasts a continuous recession during 1387, but the economy will be in expansion in 1388.
JEL Classification: E52, E58

کلیدواژه‌ها [English]

  • DSGE Models
  • New Keynesian Models
  • Phillips curve