دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 1-205 (دوره) 
6. اثر آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار

صفحه 109-128

سید محمدعلی کفایی؛ جواد عرب‌یارمحمدی