دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 1-205 (دوره)