الگوسازی مداخله‌ی ارزی در بازار ارز ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره‌ی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله برای اولین بار در ایران به تحلیل سیاست‌های مداخله در بازار ارز ایران و سپس طراحی الگوی مداخله در بازار ارز ایران و شبیه‌سازی مونت کارلویی الگو می‌پردازد. مقاله در بخش نخست با تحلیل مداخله‌ی ارزی در بازار ارز ایران به این نتیجه می‌رسد که تزریق بیش از حد درآمدهای نفتی و فقدان تکیه‌گاه‌های برازنده‌ی ساخت اقتصاد کشور موجب مداخله‌ی خرید ارز بانک مرکزی و بنابراین افزایش تورم و کاهش توان تولید اقتصاد می‌شود. پس از آن مقاله به طراحی الگوی مداخله در بازار ارز ایران می‌پردازد. از آن جا که حل دقیق عددی برای الگوی طراحی شده متصور نیست، برنامه‌ی شبیه‌سازی شده‌‌ی الگوی طراحی شده با استفاده از نرم‌افزار R ارائه می‌شود.??
طبقه‌بندی JEL: C15, C61, C63, E42, E44, E58, E61, G18

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Intervention in Foreign Exchange Market of Iran

نویسندگان [English]

  • Jafar Ebadi 1
  • Hajar Jahangard 2
چکیده [English]

The paper examines for the first time the foreign exchange intervention policy in foreign exchange market of Iran. And in this framework, the study designs and simulates the foreign exchange intervention model in Iran. In the first section, the paper shows that the injection of oil revenues directly to economy and also the absence of potent structure of output are inclusively caused the central bank intervention in the form of foreign exchange buying in the market. This directs to high inflation and low output. So, the survey is designed the foreign exchange intervention model in Iran in the form of nonlinear dynamic continuous-time stochastic model. But because there is no exact numerical solution for the model, the paper presents the Monte Carlo simulated model program base on R package.
JEL Classification: C15, C61, C63, E42, E44, E58, E61, and G18

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign exchange interventions
  • Foreign exchange market in Iran
  • Foreign Exchange Rate
  • Log linearization
  • Monte carol simulation
  • R software