تأثیر تنوع و تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال استانی در ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

از موضوعات مهم در مباحث اقتصاد شهری بحث تأثیر صرفه‌های تجمیع فعالیت‌های اقتصادی در یک منطقه است. اقتصاددانان تجمیع را از مهم‌ترین علت‌های رشد و توسعه‌ی مناطق می‌دانند. تجمیع به دو دسته‌ی تجمیع تخصصی ‌شده و تجمیع متنوع شده تقسیم می‌شود. هر یک از این اشکال، منافعی را برای بنگاه‌های تجمیع شده ایجاد می‌کنند که سبب رشد کل منطقه می‌شود. در این مطالعه به بررسی اثرات تنوع و تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال در استان‌های ایران طی سال‌های 1375 تا 1385 پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از شاخص‌های معرفی شده، تنوع و تخصص اقتصادی در استان‌های ایران اندازه‌گیری و سپس با استفاده از مدل اقتصادسنجی اثرات هر یک از این متغیرها بر رشد اشتغال در استان‌های ایران برآورد شده است. نتایج اقتصادسنجی برای اثرات خارجی جکوبز رابطه‌ی مثبت معنی‌داری را نشان می‌دهد، که بیانگر اثر مثبت تنوع اقتصادی بر رشد منطقه‌ای در ایران است. نتایج به دست آمده برای تأثیر تخصص در دوره‌ی مورد بررسی به صورت u می‌باشد که نشان می‌دهد تخصص تنها در سطوح بالای خود اثر مثبتی بر رشد اشتغال در استان‌های ایران داشته است. هم‌چنین نتایج تخمین نشان می‌دهد که اثر اندازه‌ی پایه‌ی استان بر رشد اشتغال آن منفی می‌باشد.
طبقه‌بندی JEL: O18, R11, R12, R15

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Diversification and Specialization on Employment Growth in Iranian Provinces

نویسندگان [English]

  • Shekoofeh Farahmand 1
  • Mina Abootalebi 2
1
2
چکیده [English]

Urbanization agglomeration that is named Jacobs externalities, refers to the role of economic diversification in urban. Localization agglomeration, Marshal-Arrow-Romer (MAR) externalities, is related to the concentration of firms activated in a special industry within a specified place. The purpose of this research is to explore the impact of different types of agglomeration economies on employment growth for provinces of Iran in 1996-2006. Empirical results demonstrate a U-shaped relationship between specialization and urban growth We find a positive impact of Jacobs’s externalities on employment growth in provinces of Iran.
JEL Classification: O18, R11, R12, R15.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diversification
  • Jacobs’s externalities
  • Localization agglomeration
  • MAR externalities
  • Specialization
  • Urbanization agglomeration