رویکردی جدید در انتخاب مسکن با استفاده از منطق فازی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع-گرایش مهندسی سیستم‎های اقتصادی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، همدان، ایران

چکیده

این مقاله موضوع انتخاب مسکن را در شرایط فازی مورد مطالعه قرار می‌دهد. در این مقاله روش فاصله‌ی فازی برای انتخاب معرفی می‌شود. روش شناسی انتخاب مسکن با رویکرد فاصله‌ی فازی، بر پایه‌ی به حداقل رساندن فاصله‌ی فازی ویژگی‎ها با مقادیر مطلوب آن‎ها در شرایط فازی می‌باشد. این در حالی است که در مدل‎های انتخاب گسسته، مبنای انتخاب مسکن بر پایه‌ی حداکثر کردن مطلوبیت گزینه‌هاست. در شرایطی که گزینه‌های موجود و گزینه‌های مطلوب دارای مقادیر فازی هستند، می‌توان با اندازه‌گیری فواصل میان آن‎ها و یافتن کم‎ترین فاصله، بهترین گزینه را برگزید. در این تحقیق که برای واحدهای مسکونی مناطق شهری استان همدان انجام شده است، نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که برای جامعه‌ی مالکان با توجه به ویژگی‎های لحاظ شده برای آن‌ها، در میان فواصل فازی، کم‎ترین مقدار مربوط به دهک چهارم می‌باشد. این بدان معنی است که واحدهای مسکونی قرار گرفته در این طبقه به صورت تقریبی برای انتخاب ایده‎آل می‌باشند. در مورد مستأجران نیز، دهک سوم با مقدار 659 واحد، کم‎ترین مقدار فاصله‌ی فازی را دارد.
طبقه بندی JEL: R39 ,R29 ,D81 ,C02, C44

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Approach on Housing Choice Using Fuzzy Logic

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Gholizadeh 1
  • Ehsan Shekarian 2
چکیده [English]

This paper studies housing choice under fuzzy circumstances. In this article, fuzzy distance method is employed for selection process. Methodology of housing choice with fuzzy distance approach is based on the minimizing fuzzy distance of features from desired amount under fuzzy condition. Meanwhile, in the discrete choice models, housing choice is based on utility maximizing of available option. If available and desirable options have fuzzy values, we can measure distances between them and choose minimum distance as the best option. This study is conducted for dwelling units in urban regions of Hamedan province in Iran. Estimated results of model show that among owners group considering some features the fourth decile has the lowest fuzzy distance. This means that the residential units located in this decile are ideal for choosing. In the case of tenants, the third decile with amount of 659 units, has the minimum fuzzy distance.
JEL Classification: C02, C44, D81, R29, R39

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Distance
  • Hamedan province
  • Housing Choice
  • Trapezoidal fuzzy number