اثر آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار

نویسندگان

1 استادیار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد

چکیده

در این مطالعه اثرگذاری آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار، با استفاده از مدل تصحیح خطا بررسی شده است. چنان‌چه آزادسازی مالی، ابزارهای تبدیل درآمدهای آتی به مصرف جاری را گسترش دهد، از شدت محدودیت نقدینگی کاسته خواهد شد. ابتدا یک شاخص آزادسازی مالی به کمک تکنیک تحلیل، مؤلفه‌های اصلی و ترکیب شش متغیر، تعریف شده و سپس با تقسیم دوره‌ی مورد بررسی به دو زیر دوره و با بهره‌گیری از مدل تصحیح خطا، نسبت درآمدی افراد مواجه با محدودیت نقدینگی در هر دوره برآورد و با یکدیگر مقایسه می‌شود. نتایج، حاکی از رد فرضیه‌ی کاهش محدودیت نقدینگی در اثر آزادسازی مالی است.
طبقه‌بندی JEL: C22, E44, E21

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Liberalization on Household Liquidity Constraints

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Ali Kafaie 1
  • Javad A. Yarmohamadi 2
چکیده [English]

In this paper, the effect of financial liberalization on household’s budget liquidity constraint is analyzed with the use of an error correction model. Financial liberalization will decline liquidity constraint, with expanding means of making future incomes available for present consumption. Here a financial liberalization index for Iran is defined using Principal component Analysis technique, based on 6 variables. After dividing the time period into 2 sub periods, the income ratio of people confronting liquidity constraint is estimated for each sub group. The results show that financial liberalization has not declined liquidity constraint in Iran.
JEL Classification: C22, E44, E21

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption
  • Error Correction Model
  • Financial Liberalization
  • Liquidity Constraint
  • Principal component analysis