محدودیت‌های نظام‌مندی در سیستم‌های توابع تقاضای انعطاف‌پذیر: مطالعه‌ی موردی تقاضای انرژی بخش خانگی کشور

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه کلگری، کانادا

چکیده

این مقاله تقاضای برق، گازطبیعی و سایر فرآورده‌ها (نفت‌‌سفید، نفت‌گاز و گازمایع) در بخش خانگی ایران را با استفاده از فرم تابعی «سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل (AIDS)» مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. نظام‌مندی نئوکلاسیکی شامل «مثبت‌بودن»، «یکنواختی» و «انحناء» با استفاده از محدودیت‌های نظری که توابع تقاضای انعطاف‌پذیر می‌بایست از آن‌ها تبعیت نمایند، اعمال شده است. در این مطالعه محدودیت «انحناء» از ابتدا در ساختار نظری مدل تقاضای انعطاف‌پذیر تقریباً ایده‌آل (AIDS) اعمال می‌شود و پس از برآورد مدل دو محدودیت «مثبت بودن» و «یکنواختی» مورد آزمون قرار می‌گیرد. کشش‌های قیمتی و درآمدی تقاضا برای هریک از سال‌های مورد مطالعه‌ (1350-1384) با استفاده از این برآورد محاسبه شده و ملاحظه می‌شود درسال‌هایی که محدودیت‌های نظام‌مندی نقض شده است، کشش‌ها نیز دستخوش تغییرات شدید غیرقابل توجیهی می‌شوند.
طبقه‌بندی JEL: ‍C3, C51, Q41, Q43

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regularity Conditions in Flexible Functional Forms: A Case Study of Residential Energy Demand in Iran

نویسندگان [English]

  • Davood Manzoor 1
  • Ali Jadidzadeh 2
چکیده [English]

This paper focuses on the residential sector demand for electricity, natural gas and petroleum products (Kerosene, gas oil and LPG) in Iran in the context of a popular locally flexible functional forms - “the almost ideal demand system (AIDS)”. We pay explicit attention to the theoretical regularity conditions of positivity, monotonicity, and curvature. We treat the curvature property as a maintained hypothesis and provide a comparison in terms of models' ability in estimation and in terms of violations of the theoretical regularity conditions.
Finally, We provide a policy perspective, using annually data set from 1971 to 2005 (a total of 35 observations) and parameter estimates and a full set of elasticities (price, income and Allen & Morishima elasticities) that are consistent with full regularity.
JEL Classification: C3, C51, Q41, Q43

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexible functional forms
  • almost ideal demand system
  • the theoretical regularity conditions
  • demand for energy.