بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر متغیرهای عمده‌ی اقتصاد کلان ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی تهران و کارشناس گروه اقتصادتوسعه‌ی جهاددانشگاهی استان مرکزی

چکیده

این مقاله به بررسی اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی با سه سناریوی جداگانه پرداخته است. در سناریوی اول که قیمت حامل‌های انرژی، در سال اول اجرا، یک‌باره به سطح متوسط قیمت‌های منطقه‌ی خلیج فارس افزایش یابد، نرخ تورم در سال اول اجرا به 94 درصد و نرخ رشد اقتصادی به 2/1 درصد و نرخ بیکاری نیز به 5/11 درصد می‌رسد. طبق سناریوی دوم، قیمت حامل‌های انرژی به صورت تدریجی طی 5 سال افزایش می یابد، در سال اول اجرا نرخ تورم به 7/27 درصد و نرخ رشد تولید به حدود 2 درصد می‌رسد و نرخ بیکاری تغییر چندانی نمی‌کند. در سناریوی سوم، اگر قیمت حامل‌های انرژی به یک‌باره افزایش و هم‌زمان 10 درصد درآمد حاصل از اجرای سیاست برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید به افراد جامعه بازپرداخت شود، نرخ تورم در سال اول اجرا به 2/95 درصد و نرخ رشد تولید به 2/1 درصد کاهش می‌یابد و نرخ بیکاری نیز 5/11 درصد می‌رسد.
طبقه بندی JEL :H25, O47 E24,E23, E31, E37,

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effects of Energy Price Liberalization on the Main Macroeconomic Variables of Iran, Within a Structural Macroeconometric Model Framework

نویسندگان [English]

  • Mohammad Noferesti 1
  • Mehdi Jalouli 2
چکیده [English]

A medium scale structural macroeconometric model is constructed to investigate the effects of energy price liberalization on the main macroeconomic variables. The analysis is conducted under 3 different scenarios of increasing the price of energy sources to the level prevailed in the countries of the Persian Gulf region. These 3 scenarios are a sudden increase, a gradual increase within a 5 years time span and a gradual increase in energy prices together with some compensation of household and the industry.
The simulation results show that under the first scenario, inflation rate goes up to 94%, GDP growth rate reduces to 1.2% and unemployment rate rises to 11.5%. Under the second scenario , in the first year of rising energy prices, inflation rate increase to 27.7% and GDP growth rates falls to 2%. If the third scenario is chosen, the inflation rate will increase to 95.2% in the first year, while GDP growth rate and unemployment rate will be 1.2% and 11.5% respectively.
JEL Classification: H25, O47 E24,E23, E31, E37

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cointegration
  • Dynamic simulation
  • Energy price liberalization
  • Error Correction Model
  • Stationary
  • Structural Macroeconometric Model