بررسی رابطه‌ی اندازه با رشد در بنگاه‌های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

2 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

این مطالعه به بررسی رابطه‌ی اندازه با رشد بنگاه‌های حاضر در صنایع مواد غذائی و آشامیدنی ایران می‌پردازد. در این مطالعه داده‌های خام طرح جامع آمارگیری کارگاه‌های صنایع کارخانه‌ای مرکز آمار ایران مورد استفاده قرار گفته است. اعتبار فرضیه‌ی گیبرات برای بنگاه‌های حاضر در این صنایع در دو زیر گروه بنگاه‌های کوچک و بزرگ مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون اعتبار این فرضیه با استفاده از روش برآورد مدل به صورت پانل به شکل اثرات ثابت انجام شده است. و نیز برای بالا بردن اعتبار نتایج مطالعه از آزمون وجود توزیع نرمال لگاریتمی برای اندازه‌ی بنگاه‌های حاضر در این صنایع استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده حکایت از رد این فرضیه در میان این بنگاه‌ها دارد. نتایج نشان می‌دهد بنگاه‌های کوچک به‌طور متوسط دارای نرخ رشد بیش‌تری نسبت به بنگاه‌های بزرگ هستند.
طبقه‌بندی JEL : L25, D92, C23, L11, L66

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Relationship between Firm Size and Firm Growth in Iranian Food and Beverage Industries

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sadraei Javaheri 1
  • Zahra Behzadi 2
چکیده [English]

The study examines the relationship between the size of firms and their growth in Iranian food and beverages industries. The study utilizes Iranian industrial data, classified on the base of ISIC with 4-digit code. The study evaluates the validity of Gibrat's Law in the selected firms. The validity of the law has been examined by two methods. First, the panel analysis is applied and second, the existence of lognormal distribution of firm size has been tested. The results do not confirm the validity of the Law and indicate the fact that firm size is not log-normally distributed. The results show negative impact of firm size on the growth.
JEL Classification: L25, D92, C23, L11, L66

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm Size
  • Firm size distribution
  • Food products and beverages.
  • Growth
  • panel data