تصمیم جمعی درون خانواده و تخصیص زمان زن و شوهر: شواهدی از تأثیر نسبت جنسیتی بر عرضه‎ی نیروی‌کار فردی زنان و مردان در ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اقتصادی- دانشگاه صنعتی شریف

2 فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف- دانشجوی دانشگاه پنسیلوانیا

چکیده

افزایش جمعیت زنان با تحصیلات عالی و تغییرات نسبت جنسیتی در ساختار جمعیت سبب تحولات وسیعی در بازار کار ایرانشده است. در این تحقیق تابع عرضه‎ی نیروی کار فردی اعضای خانوار (زن و شوهر) با استفاده از رویکرد مدل جمعی ارایه شده در نظریه‎ی بازی‌ها برآورد شده و تأثیر تغییرات نسبت جنسیتی، در کنار سایر عوامل تعیین کننده‎ی آن، با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های پانل در حضور متغیرهای توضیحی درون‎زا، مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این بررسی از داده‌های‌ طرح اقتصادی- اجتماعی خانوار برای سال‎های1380 تا 1382 استفاده می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهند که نسبت جنسیتی بر عرضه‎ی نیروی کار زنان، تأثیر منفی و بر عرضه‎ی نیروی کار مردان تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این تعداد فرزندان زیر 6 سال، عامل محدود کننده‌ای در عرضه‎ی نیروی کار زنان است، در حالی که با افزیش سن فرزندان به بالای 6 سال ساعات عرضه کار زنان افزایش پیدا می‌کند. هم‎چنین مشاهده شد که زنان و مردان با افزایش نرخ دستمزد فرد، تخصیص ساعت کار خود را افزایش می‌دهند، اما ضریب دستمزد خود فرد، در تابع عرضه‎ی نیروی کار زنان بزرگ‎تر از ضریب دستمزد شوهر است و ضریب دستمزد شوهر در معادله‎ی عرضه‎ی نیروی کار فردی زنان منفی است.
طبقه‌بندی JEL : J22 و D13

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Ratio and Intra-Household Collective Decision Process: Evidence from Iranian Household Labor Supply

نویسندگان [English]

  • gholamreza keshavarz 1
  • Fatemeh Borhani 2
چکیده [English]

This paper provides an empirical investigation on individual labour supply of Iranian spouses in an intra-household collective decision framework in which gender ratio plays a central role in the household’s resources allocation. The data set is taken from the socioeconomic characteristics of panel survey over the period 2001-2004 and ten yearly headcount of Iran. We have conducted the parameters estimation and hypothesis testing by generalized procedure of sample selection in a panel setting. Our findings evidence that females’ labour supply is affected by the gender ratio (total number of males over the females in the same provinces, both in the urban and rural areas) significantly and strongly. In addition, the own wage of couples drives spouse’s individual work hours positively, and the sign of cross wage effect is negative but less than the own wages’ coefficient in absolute value. These results are compatible with the theoretical expectations. Although the paper does not have any theoretical contributions, this is the first attempt and application of collective decision theory in Iranian economy.
JEL Classification: D13, J22

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective model
  • Gender ratio
  • Intra-household decision process
  • Panel sample selection regression and endogenous regressors