سطح آموزش زنان و باروری در شهر تهران: یک رهیافت اقتصادی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه تهران

2 دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

باروری متأثر از عوامل مختلفی است که در میان آن‌ها آموزش جایگاه خاصی دارد. بحث در مورد این موضوع که زنان باسوادتر از باروری کم‎تری برخوردار هستند یا خیر، انجام مطالعات متنوع و گسترده‌ای را در جوامع مختلف سبب شده است. با تدوین الگویی نظری در اقتصاد خرد باروری نشان داده می‌شود که وجود رابطه‌ی منفی میان سطح آموزش و میزان باروری امری مورد انتظار است. بدین ترتیب، به منظور بررسی تجربی موضوع و ارائه‌ی شواهد، نمونه‌ای شامل 1294 مشاهده از شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه‌ی حکایت از آن دارد که سطح آموزش زنان تأثیری به‌شدت منفی بر میزان باروری آن‌ها دارد، به‌طوری‌که این رابطه از تأثیر منفی آموزش مردان بر باروری زنان نیز قوی‌تر است.
طبقه‌بندی JEL: D10, I20, J13

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's Education and Fertility in Tehran: An Economic Approach

نویسندگان [English]

  • majid ahmadian 1
  • vahid mehrbani 2
1
2
چکیده [English]

The hypothesis which more educated women experience less fertility has motivated many researches. Current study is also carried out in the same direction of those investigations. The theoretical model is designed based on microeconomics of fertility that show since the substitution effect of rising female schooling surpasses the income effect, the presence of negative relation between the level of education and fertility is more likely. Accordingly, we employed a sample including 1294 observations in Tehran. The results suggest that the fertility declines when women's education increases.
JEL Classification: D10- I20- J13

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • fertility
  • Quantity of Children
  • Women