دوره و شماره: دوره 48، شماره 1 - شماره پیاپی 1430614، بهار 1392، صفحه 1-277 (دوره)