دوره و شماره: دوره 48، شماره 1 - شماره پیاپی 1430614، بهار 1392، صفحه 1-277 (دوره) 
8. بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران

صفحه 139-158

پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ امید منیعی