برآورد شاخص آزادسازی مالی در ایران و مقایسه‌ی آن با برخی کشورهای منتخب

نویسندگان

1 معاون امور برنامه‌ریزی اقتصادکلان، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مدرس مدعو دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 رییس گروه امور برنامه‌ریزی اقتصادکلان و ارزیابی برنامه‌ی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

چکیده

در ادبیات اقتصادی مطالعات مختلفی برای برآورد شاخص آزادسازی مالی بسیاری از کشورها انجام شده، اما در هیچ یک از آن‌ها شاخص آزادسازی مالی برای ایران برآورد نشده ‌است. از این‌رو به‌منظور پرکردن این شکاف، در این مطالعه‌ی شاخص آزادسازی مالی برای اقتصاد ایران که در برگیرنده‌ی ابعاد مختلف اصلاحات در بخش مالی می‌باشد, برآورد شده و با چند کشور نمونه (ترکیه، پاکستان، مالزی و هند) مورد مقایسه قرار گرفته است. به‎منظور به‌دست آوردن شاخص جامع آزادسازی مالی از روش‌های مختلفی نظیر روش مؤلفه‌های اصلی (PCM) و جمع ساده شاخص‌های زیرمجموعه‌ی آزادسازی مالی استفاده شده است. نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد که کشورهای ایران، پاکستان و هند طی سال‌های اخیر به ویژه از اوایل دهه‌ی 1990 میلادی, به انجام اصلاحات مالی در حد محدود اقدام کرده‌اند به گونه‌ای که شاخص مربوط به آن‌ها طی سال‌های اخیر افزایش یافته ‌است، درحالی‌که کشورهای ترکیه و مالزی یک دهه زودتر (1980 میلادی) آزادسازی مالی را آغاز کرده‌اند، هم‌چنین یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شاخص مذکور برای ایران از همه‎‎ی کشورهای مورد مطالعه پایین‌تر بوده است و بالاترین میزان آزادسازی مالی به کشورهای ترکیه و مالزی اختصاص دارد.
طبقه‌بندی JEL: G63, E61, E52

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security of Natural Gas Supply: Assessment of Asian and European Markets Based on GSSI Index

نویسندگان [English]

  • Anoshirvan Taghipour 1
  • Afsaneh Mousavi 2
چکیده [English]

There are many studies measured financial liberalization indices, but none of them studied the Iranian case. Therefore, to fill this gap, in this paper we introduce a comprehensive indicator for financial liberalization which considers various aspects of financial sector reforms. Then, we estimate the index and compare the results with Turkey, Pakistan, Malaysia and India. For the estimation of aggregate financial liberalization index, we used different methods of aggregation such as principal component method (PCM) and simple summation. Our findings show that Iran, Pakistan and India have started financial reforms since the mid 1990s, while Turkey and Malaysia have started a decade earlier, in 1980s. Moreover, the results show that the level of financial reforms in Iran is not very high amongst the countries considered while the index related to Turkey and Malaysia are higher than that of other selected countries.
JEL Classification: G63, E61, E52

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developing Countries
  • Financial liberalization index
  • Financial reform
  • Iran