بررسی اثر بخشی ابزارهای سیاست مالی دولت در استان ها با داده های ترکیبی پویا و روش GMM سیستمی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه مازندران،

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران،

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران،

چکیده

با توجه به جهت‌گیری دولت مبنی بر استانی نمودن فعالیت‌های دولت و واگذاری مدیریت اعتبارات به استان‌ها، در این پژوهش میزان اثرگذاری سیاست‌های مالی دولت‌ بر تولید ناخالص داخلی استان‌ها (ضرایب تکاثری) در کوتاه‌مدت و بلندمدت در سطح استان‌های کشور در سال‌های 1379 – 1387، مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام تخمین‌های مورد نیاز از روش داده‌های ترکیبی پویا و تخمین‌زن گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که ضرایب تکاثری مخارج دولتی و مالیات‌ها در کوتاه‌مدت کوچک‌تر و در بلندمدت بزرگ‌تر از واحد بوده و مطابق با انتظارات نظری، میزان این ضریب برای مخارج دولتی بزرگ‌تر از درآمدهای مالیاتی می‌باشد. هم‌چنین در کوتاه‌مدت و بلندمدت، میزان تأثیرپذیری تولید ناخالص داخلی استان‌های کشور از مخارج سرمایه‌ای بیش‌تر از مخارج مصرفی می‌باشد و ادوار تجاری در اقتصاد ایران اثر محسوس و معناداری بر اندازه ضریب تکاثری مخارج دولت ندارد.
طبقه‌بندی JEL: E62، C33، H72

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effectiveness of Fiscal Policy Instruments in Provinces of Iran: Dynamic Panel Data and GMM - SYS Methods

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafari Samimi 1
  • Zahra Elmi 2
  • Shahryar Zaroki 3
1
2
3
چکیده [English]

Regarding the decentralization of credits management, this study examined the effect of fiscal policies on gross domestic product of the Iranian provinces over the period 2001-2009. Therefore, we used dynamic panel data and employed GMM-SYS method to examine the model. The results show that the government expenditure and tax multiplier coefficients are less than one in short - run but greater than one in the long-run, as expected by theories. Furthermore, our findings indicate that coefficient for government expenditures are larger than tax revenues. However, investment expenditure and business cycles of the provinces have no significant and considerable effect on government expenditure multiplier coefficients, either in short run or long run.
JEL Classification: E62, C33, H72

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiscal Policy
  • GMM-SYS
  • Multiplier
  • Provincial data.